Noutăţi

Sb 1 aug 20
Categorie: Prezentarea ofertei educaţionale

lISTA COPIILOR ADMISI in clasele pregatitoare este disponibila 

CLIC AICI

 

Nr.înregistrare 1307/01.09.2017

LICEUL TEORETIC BILINGV  ”ITA WEGMAN” BUCUREȘTI

  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI

FUNCȚIONARE

AL LICEULUI TEORETIC BILINGV ”ITA WEGMAN”

BUCUREȘTI

  Dezbătut și avizat în Consiliul Profesoral din data de: 01.09.2017

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de: 01.09.2017

 Se adoptă prezentul Regulament de organizare și funcționare al Liceului Teoretic Bilingv ”Ita Wegman” București, An școlar 2017-2018

 Revizuit conform OMEN 3027/2018, CP. 12.02.2018, CA. 12.02.2018

  CUPRINS

 I. DISPOZITII GENERALE

 II. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN LICEUL TEORETIC BILINGV ”ITA WEGMAN”

A. Tipul unității

B.Elementedeidentitateșiculturaorganizațională

C.  Accesul în liceu

D.Constituireaclaselor

E.  Organizareaprogramuluișcolar

 III. MANAGEMENTUL LTBIW                                                                                                                                               

 IV. PERSONALUL LTBIW

A.Categoriidepersonal.Organismefuncționaleșiresponsabilități

B.  Evaluarea personalului

C.  Reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității

D.Răspundereadisciplinară

E.  ReguliconcreteprivinddisciplinamunciiînLTBIW

F.  Respectarea  principiului  nediscriminării  și  înlăturării  oricărei  forme  de încălcare a demnității

V. BENEFICIARII PRIMARI AI EDUCAȚIEI-ELEVII

A. Obligațiile elevilor. Recompense. Sancțiuni

B. Consiliul elevilor

C. Activitatea educativă extrașcolară

D. Evaluarea rezultatelor învățării. încheierea situației școlare

E. Transferul beneficiarilor primari ai educației

  VI. EVALUAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT                                                                                                                                                                    

 VII. PARTENERII EDUCAȚIONALI

A.Părinții

B.Parteneriateeducaționale

  VIII.DISPOZIŢIIFINALE:

Procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale

IX-LISTA ANEXE                                                                                                                                                                        

X.MODELPROCES- VERBAL PRELUCRARE ROFLTBIW                                                                                                                                                                                      

 I. DISPOZITII GENERALE

 Art.1.Prezentulregulamentconținenormespecificeprivindorganizareașifuncționareaunității școlare Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” București, în conformitate cu:

      Legea Educației Naționale - Legea 1/2011;

     Regulamentulcadrudeorganizareşifuncționareaunităţilordinînvățământulpreuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.VIII.2016;

     Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu  modificările şi completările ulterioare;

     Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității;

     OMEN 3027/2018;

     OMENCS 4742/2016, privind Statutul Elevului

     OMECTS6143/2011cuprivirelaaprobareaMetodologieideevaluareanualăa  activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar;

     OMECTS 3860/2011, privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual;

     OMECI 5132/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte;

     Legea 35/2007  privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;

     Declaraţia universală a Drepturilor Omului, Convenția cu privire la drepturile copilului;

     Alte reglementări emise de MEN / MECS/MENCS, de ISMB, sau de alte autorităţi centrale şi locale cărora sistemul de învățământ li se subordonează direct sau indirect

 Art.2.(1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare stabileşte ordinea şi disciplina muncii în Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman”, numit pe scurt ROFLTBIW şi este elaborat în baza Art. 2 (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordinul 5079/31.VIII.2016 şi respectă prevederile Legii Educaţiei Naţionale precum şi alte dispoziţii legale in vigoare.

(3) ROFLTBIW este elaborat de un grup de lucru, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie, cu participarea reprezentanţilor părinților și elevilor și cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii in LTBIW București, conform art. 2 (2) din ROFUIP.

(4) Proiectul ROFLTBIW este supus spre dezbatere în Consiliul profesoral la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar si nedidactic, Asociația de Părinți ”Ita Wegman”, precum și în Consiliul reprezentativ al părinţilor şi în Consiliul școlar al elevilor. (art. 2 alin (4) din ROFUIP).

(5) După aprobare de către consiliul de administrație, ROFUIP se înregistrează la secretariat;  se aduce la  cunoștința  personalului,  a  părinților  și  a  elevilor  prin  afișare  pe  site-ul  școlii,  la  adresa www.ita-wegman.ro

(6) Profesorii pentru  învățământ  primar/diriginții au  obligația de a prezenta elevilor  și părinților Regulamentul de organizare și funcționare al LTBIW.

(7) Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați cu privire la prevederile ROFLTBIW

(8) Respectarea ROFLTBIW este obligatorie, iar nerespectarea regulamentului constituie abatere și se  sancționează conform prevederilor legale.

 (9)ROFLTBIW poate fi revizuit anual, în termen de 45 de zile de la data începerii cursurilor, pe baza propunerilor depuse în scris la secretariat.

 II. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN LICEUL TEORETIC BILINGV „ITA WEGMAN”

 A.  Tipulunitățiișcolare

Art.3. (1) Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” București este unitate școlară de stat care funcționează în alternativa Waldorf. Respectă planurile de învățământ și programele școlare specific alternativei, principiile de organizare și funcționare ale unei școli Waldorf, precum și reglementări emise de MEN sau de alte autorități cărora instituțiile Waldorf li se subordonează direct sau indirect.

(2) Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” București are personalitate juridică și funcționează

în subordinea Inspectoratului Școlar al Municipiului București..

(3) Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” București este  operator de date cu caracter personal ale elevilor, personalului, vizitatorilor,  în baza notificării înregistrată în Registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal nr. 31130 în conformitate cu legea nr. 677 din 2001.

 B.  Elementedeidentitateși  culturăorganizațională

Art.4.(1) Cultura organizațională al LTBIW este orientată spre calitate, promovează respectul, profesionalismul, creativitate, inovația, comunicarea, lucrul în echip, eficiența, receptivitatea la nevoile educaționale ale comunității, formarea caracterului, moralitatea și spiritualitatea.  

Întreaga activitate are în vedere spiritul colegial, relații democratice de colaborare și sprijin reciproc, transparența decizională, realizarea de calitate, integrală și la  timp a sarcinilor de serviciu și se bazează pe exprimarea și împărtășirea valorilor, de către toți membrii: personal, elevi și părinți.

(2)Viziunea școlii: ”Autonomi și responsabili, instruiți și înțelepți, pozitivi și luminoși într-o lume a provocărilor.”

(3) Misiunea școlii:„Şcoalanoastrăpromovează identificareaşi dezvoltareaaptitudinilor elevuluişi realizează educaţia pentru colaborare şi lucru în echipă; oferim şansa fiecărui elev să-şi construiască viitorul şi să se adapteze unei societăţi dinamice.”

(3) Ziuașcoliise organizează anual, sub denumirea ”Gala LTBIW”, la sfârşitul lunii aprilie, începutul lunii mai, în funcție de structura anului școlar. Activitățile propuse vor urmări:

- lobby pentru pedagogia Waldorf

- lobby pentru activitatea LTBIW

- acordarea, în urma evaluării activității desfășurate în anul școlar precedent și a întregii activități în școală, a următoarelor premii:

1. Premiul pentru întreaga carieră didactică în școală

2. Premiul pentru întreaga activitate de părinte în școală

3. Premiul ”Părintele anului”

4. Premiul ”Înățătorul anului”

5. Premiul ”Profesorul anului”

6. . Premiul ”Dirigintele anului”

7. Premiul ”Coechipierul anului”, destinat personalului auxiliar și nedidactic

8. Premiul ”Clasa anului”

9. Premiul”Redactorul anului”, destinat activității de elaborare/ redactare a documentelor școlii, ca organizare

10. Premiul ”Partenerul anului”, destinat reprezentanților comunității

 (4) Semnele distinctive pentru elevii LTBIW sunt:

- brățara cu denumirea LTBIW

- insigna cu sigla liceului

 (5) Semnele distinctive pentru angajații LTBIW sunt legitimațiile de serviciu, ecusoane inscripționate  cu sigla LTBIW.

  C.   Accesulînunitateadeînvățământ:

Art. 5. (1) În scopul creșterii siguranței în unitatea de învățământ, accesul se realizează astfel:

     pentruelevi:pe baza însemnelor distinctive și a carnetului de elev, cu 10 minute înaintea începerii  primei ore de curs,pe la intrare sub supravegherea profesorului de   serviciu;

     pentru personalul LTBIW: pe bază de legitimaţie tip eliberată de şcoală;

      pentrupersoanelestrăineşcolii cu drept de control, în baza legitimaţiei/ordinului de serviciu   eliberat de instituţia de provenienţă;

     alte persoane: părinți, vizitatori, invitaţi, în baza cărţii de identitate şi a ecusoanelor de VIZITATOR.

(2) Părintele, tutorele/susținătorul legal al elevului are acces în incinta unității de învățământ dacă:

a)   a fost solicitat/programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul;

b)  desfășoară activități în comun cu cadrele didactice/elevii;

c)   depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;

d)  participă la întâlnirile programate cu profesorul pentru învățământ primar/profesorul diriginte/ cadre didactice.

Părintele programat la o astfel de întâlnire va aștepta pe holul de la parter până când persoana care l-a convocat va veni va veni să îl conducă la locul de desfășurare a activității.

Aceeași procedură se aplică și în cazul grupurilor de părinți.

Este interzisă deplasarea părinților pe coridoarele școlii și în sălile de clasă fără un însoțitor din partea școlii (cadru didactic, agent de pază sau personal nedidactic și auxiliar).

Prevederile alineatului precedent se aplică și persoanelor străine care solicit accesul în clădirea școlii, cu excepția celor care au drept de control.

 (3) Părinții/tutorii elevilor din ciclul primar, dimineața când aduc copiii la școală, au dreptul să îi însoțească până la ușa coridorului de la parter, fără a intra pe coridor sau în sălile de clasă.

(4) Părinții/tutorii elevilor din ciclul primar, la prânz, când vin la școală după copiii, îi vor aștepta la ieșirea din coridorul de la parter.

D.  Constituireaclaselor

 Art.6.(1) Unitatea școlară include clase de nivel primar, gimnazial și liceal, conform planului de școlarizare aprobat de ISMB și nu dispune de circumscripție școlară.

 (2) În interesul superior al copilului, spre reală cunoaștere a filozofiei sistemului de valor, culturii organizaționale și a specificului activității din LTBIW, se recomandă părinților din clasa de început de ciclu să particip„e la:

- prezentarea ofertei educaționale a școlii, care se organizează lunar/ bilunar, datele fiind afișate pe site și Facebook

- o discuție individuală cu directorul/ membru al Consiliului de administrație/ diriginte/ învățător în care familia își exprimă în scris așteptările de la școală, iar reprezentantul acesteia și le asumă sau nu prin semnătură.

La întâlnirile menționate mai pot participa reprezentanții Consiliului Reprezentativ al Părinților și/sau ai Asociației de Părinți ”Ita Wegman”.

 Art.7.(1) Pentru niveluldeînvățământprimar, clasa pregătitoare, LTBIW şcolarizează, cu prioritate, în limita planului de  şcolarizare aprobat, copiii care întrunesc criteriile specifice elaborate la nivelul unității școlare și aprobate de ISMB. 

(2) Înscrierea se face în urma depunerii dosarului complet de către părinte/tutore legal, la Secretariatul unității, în perioada stabilită de ISMB, respectiv MEN, conform calendarului aprobat pentru anul şcolar următor.

Art.8.(1)Pentru nivelulgimnazial, în prima etapă sunt înscriși proprii absolvenți ai clasei a IV-a,   iar în următoarea, în limita locurilor disponibile, elevii absolvenți ai  altor școli.

(2)  Părintele  /  tutorele  legal  are  dreptul  de  a  solicita  școlarizarea  fiului/fiicei  sale  la  LTBIW  în învățământul primar sau gimnazial conform calendarului înscrierilor, pe baza criteriilor propuse de MEN  și pe baza criteriilor specifice, stabilite de către consiliul de administrație al LTBIW şi avizate de către ISMB.

  Art.9.(1) În învățământulliceal,la clasa a IX-a, clasele se constituie în urma repartizării computerizate a absolvenţilor clasei a VIII-a, prin depunerea dosarelor și completarea cererilor de înscriere, în intervalul de timp menționat de legislația specifică.

 (2) Pentru studiul limbilor moderne, prima limbă de studiu (L1) este cea care a fost studiată de un număr mai mare de elevi.

 (3) La clasa a IX-a, selecția disciplinelor opționale se face la începutul anului școlar, prin centralizarea    opțiunilor elevilor; se aleg disciplinele care întrunesc cel mai mare număr de opțiuni ale elevilor.

                      E. Organizarea programului școlar

 Art. 10. (1) Cursurile în LTBIW încep la ora 8.30 și se desfăşoară într-un singur schimb, după următorul program:

a) ciclul primar:

- cursuri între orele 08,30-14.10

b) ciclul gimnazial: cursuri între orele 08,30 – 14.10/ 15.20/16.10;

c) ciclul liceal: cursuri între orele 08,30 – 14.10/ 15.20;

 (2) Durataorelorde curs este de 50 minute (pentru ciclul primar, în ultimele 5 minute, profesorul pentru învățământ primar organizează activități extracurriculare, de tip recreativ).

Art.11.(1) Modificareatimpuluidelucru, în situații speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, prin hotărârea consiliului de administrație, cu informarea inspectoratului şcolar.

(2) Situații speciale:

-      manifestări legate de ziua școlii;

-      activităţi organizate în cadrul proiectelor care se derulează în LTBIW

-      simulări ale examenelor naționale

-      situații neprevăzute care împiedică desfășurarea normală a procesului instructiv-educativ.

  (3) Drumeţiile, excursiile sau taberele elevilor se vor planifica în afara orelor de curs.

 (4) În situaţii speciale directorul poate aproba desfăşurarea unor activităţi didactice în alte intervale

orare, sau în zilele de sâmbătă şi duminică.

(5) Nerespectarea timpului de lucru se sancționează conform legilor în vigoare.

(6) Personalul are dreptul la concediu de odihnă, solicitarea acestuia se face prin completarea unei cereri.

 III. MANAGEMENTUL LTBIW

 Art.12.(1) Consiliuldeadministrație,alcătuit din 9 membrii se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru  de  organizare  și  funcționare  a  consiliului  de  administrație  din  unitățile  de învățământ OMEN 4619/2014, respectiv Art. 18 și 19 din OMENCS 5079/2016(RCOFUIP).

 (2)Componența și atribuțiile CA LTBIW sunt stipulate în decizia specifică.

 Art.13.(1)Directorulexercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, cu prevederile prezentului regulament.

(2) Atribuțiile directorului sunt prevăzute în Fișa postului, elaborată de ISMB și în Art. 20-23 din  OMENCS 5079/2016(RCOFUIP).

 (3) Directorul este președintele Consiliului de administrație.

(4) Directorul este președintele Consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia.

(5) În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile Art. 22,   directorul emite decizii și note de serviciu.

(6) Activitatea directorului este evaluată de către ISMB.

 Art.14.(1)Managementuloperativ  al şcolii este asigurat de directori pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii şcolare, conform programului zilnic al acestuia, respectiv orele 8.30 -16.15:

(2) Programul de audienţe al directorului este afișat la avizierul școlii:

  IV. PERSONALUL LTBIW

 A.  Categoriidepersonal.Organismefuncționaleșiresponsabilități

 Art.15.(1)Personalul LTBIW este format din personal didactic de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar și personal nedidactic.

(2)Structura de personal și organizarea acestuia sunt stabilite prin organigramă, prin statele de funcții și prin proiectul de încadrare.

(3)Organigrama propusă de director și aprobată de consiliul de administrație stabilește: structura de conducere și ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate.

 Art.16.(1)Personaluldidacticare drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.

 (2)Personalul didactic de predare este organizat în comisii metodice și comisii de lucru pe domenii de activitate.

(3) Personalul didactic are obligația de a efectua serviciul pe școală  (Art. 43).

   Art.17.(1)ConsiliulProfesoralalLTBIWeste constituit din totalitatea personalului didactic de predare, cu statut de titular și suplinitor, care predă la clase în anul școlar curent.

(2) Președintele Consiliului Profesoral este directorul.

(3) Organizarea, atribuțiile și documentele sunt prevăzute în Art. 57-Art. 59 din RCOFUIP/2016.

(4) Componența și graficul ședințelor lunare ale CP din LTBIW sunt stipulate în documentele specific aprobate de ISMB.  

 Art.18.(1)Consiliulclaseieste constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, dintr-un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, și, pentru toate clasele, de nivel gimnazial și liceal, din reprezentantul elevilor clasei respective.

(2) Președintele consiliului clasei este dirigintele/învățătorul.

(3) Organizarea, atribuțiile și documentele sunt prevăzute în Art. 60 -  64 din RCOFUIP/2016.

 (4) Numărul și componența consiliilor claselor din LTBIW sunt stipulate în documentul managerial specific.

 Art.19.(1) Comisiilemetodicese constituie din minimum trei membri, pe discipline de studiu înrudite sau pe arii curriculare.

(2) Componența nominală a comisiilor metodice se aprobă de consiliul de administrație.

 (3) Responsabilul comisiei metodice este ales de membrii comisiei, propus în consiliul profesoral și aprobat de către consiliul de administrație.

(4)Atribuțiile sunt prevăzute în Art. 65 - 67 din ROFUIP.

(5)Componența comisiilor metodice din LTBIW este precizată în decizia specifică a fiecărei comisii, emisă de directorul școlii.

 Art.20.(1)Coordonatorulpentruproiecteșiprogrameeducativeșcolareșiextrașcolarecoordonează activitatea educativă din liceu, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare cu diriginții, cu responsabilul comisiei de învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al  părinților/ asociația de părinți, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali.

(2) Atribuțiile sunt prevăzute în anexa la fișa postului și în  Art. 68-Art. 71 din RCOFUIP/2016.

(3) Activitatea coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este   monitorizată și evaluată de către director.

 (4) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este ales de consiliul profesoral și aprobat de către consiliul de administrație.

 Art. 21. (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea claselor de elevi gimnaziale și liceale.

(2)  În  cazul  învățământului  primar  atribuțiile  dirigintelui  sunt  îndeplinite  de  profesorul  pentru   învățământprimar.

(3)Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către director, în baza hotărârii consiliului de administrație,  după consultarea consiliului profesoral.

(4) Atribuțiile dirigintelui sunt prevăzute în anexa la fișa postului și Art. 72-78. RCOFUIP.

(5) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează anual şi semestrial, este avizată de director şi include:

a) Activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevi:

- nivel gimnazial: 1 oră/săptămână, în cadrul orei de consiliere şi orientare, prevăzută în planul cadru.

- nivel liceal: în afara orelor de curs, prin stabilirea de către diriginte a unui interval orar, adus la  cunoştinţa elevilor, părinţilor, celorlalte cadre didactice şi aprobat de director.

b) Activităţi educative extraşcolare: minim o activitate/lună, este consemnată în condică şi necesită: - avizarea de către director: activităţi realizate în şcoală/localitate

- aprobarea directorului: excursii didactice.

 Pentru excursiile didactice, este obligatorie respectarea legislației în vigoare.

c) Activităţi de suport educaţional, consiliere pentru părinţi: o oră/lună, consemnată în condică. Intervalul orar necesită aprobarea directorului.

 Art.22.(1) Comisiiledelucrudin LTBIW, sunt constituite în conformitate cu prevederile Art. 79-Art. 80 ROFUIP, pe baza hotărârii consiliului de administrație, prin decizie a directorului.

 (2) Lista comisiilor de lucru, componența și atribuțiile acestora sunt prevăzute în sunt stipulate în documentele manageriale specifice.

 Art.23.(1) Personalul didactic auxiliar este organizat este organizat  în  compartimente  de  specialitate:   secretariat, financiar-contabil, administrativ.

VII. PARTENERII EDUCAȚIONALI

PĂRINȚII

Art.66.(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de  învățământ eclusiv conform Art. 5 al prezentului Regulament.

Art. 67 (1) La nivelul LTBIW, părinții sunt organizați astfel:

  1. Adunarea generală a părinților, constituită din toți părinții/tutorii/susținătorii legali ai elevilor de la clasă.
  2. Comitetul de părinți, format dintr-un președinte și doi membri, la nivelul fiecărei clase.
  3. Consiliul  reprezentativ  al  părinților,  compus  din  președinții  comitetelor  de  părinți,  care  își desemnează reprezentanții în CEAC și CA.

       d.   Asociația   Părinților   din   Liceul   Teoretic   Bilingv   „Ita   Wegman” București,   asociaţie   non - guvernamentală non- profit, cu personalitate juridical, cu personalitate juridică, formata dintr-un presedinte și 5 membrii fondatori. Anual, asociatia parintilor se ocupa de directionarea fondului de 2% din impozitul pe venit de la un număr cat mai mare de parinti ai elevilor școlii. Functioneaza conform Statutului AP IW.

Drepturile și îndatoririle părinților/ tutorilor legali sunt stipulate în ROFUIP 2016 la Art. 168 – 175.

 Constituirea, atribuțiile și funcționarea adunării generale a părinților, ale Comitetului de Părinți, ale Consiliului reprezentativ al Părinților/ Asociației de părinți sunt stipulate în ROFUIP 2016 Art. 176 – 185.

 (2) Este interzisă colectarea sumelor de bani de la părinți, prin intermediul cadrelor didactice.

 Art.  68.  (1)  Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” încheie  cu  părinții,  tutorii  sau  susținătorii  legali,  în momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților, valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul școlii.

 Art.  69.  (1)  Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” încheie  cu  părinții,  tutorii  sau  susținătorii  legali,  în   momentul înscrierii elevilor la programul SDS un Contract de parteneriat școală-familie.

 Art.70. Se interzice părinților să discute sau să transmită mesaje altor elevi în absența părinților acestora sau a unui cadru didactic/ angajat al LTBIW.

 Procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale

Art.70.(1) Orice salariat, elev sau părinte poate solicita, prin cererescrisă, un drept prevăzut în legislaţia şcolară în vigoare, sau rezolvarea unei probleme cu care nu este de acord.

(2) Cererile vor fi soluţionate în termen de 15 zile de la depunerea solicitării la Secretariatul şcolii.

(3) Orice salariat, elev sau părinte poate reclamao situaţie, un comportament care încalcă propria demnitate, sesizând verbal (în programul de audienţe) sau în scris conducerea şcolii.

(4) Rezolvarea situațiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuții amiabile cu salariatul

unității de învățământ implicat/ profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte.

(5) Părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuții să participe și reprezentantul părinților. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susținătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.

(6) În cazul în care părintele/tutorele/susținătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul unității de învățământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului școlar pentru a media și rezolva starea conflictuală. 

(7) Sesizările/reclamaţiile vor fi soluţionate, după o atentă cercetare, iar răspunsul va fi dat în termen de 30dezile, conform legislaţiei în vigoare.

(8) Răspunsul la sesizarea/ reclamația părintelui va fi întocmită de directorul unității de învățământ și se va aproba de consiliul de administrație.